Masnach Xingtai Huimao Co, Ltd

Ydw i Angen Olew Milltiroedd Uchel?

Mae heneiddio yn rhan o fywyd. Wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, nid yw'r rhannau sy'n gwneud i ni dicio weithio cystal ag y gwnaethon nhw ar un adeg. Mae ceir yr un ffordd. Maen nhw'n gwisgo i lawr, ac mae angen ychydig o hwb ychwanegol ar gerbydau hŷn sydd â milltiroedd uwch i gadw pethau i redeg yn esmwyth. Dyna lle mae olew milltiroedd uchel yn dod i mewn!
Yn union fel y gallwch chi gymryd camau i gadw'n iach yn ddiweddarach mewn bywyd, gallwch chi roi olew milltiroedd uchel i'ch car i helpu i ffrwyno traul sy'n gysylltiedig â henaint. Ond sut ydych chi'n gwybod pryd mae'n bryd dechrau ei ddefnyddio? Ar gyfer cerbydau sydd â 75,000 milltir neu fwy, gall yr amser fod nawr.

Felly, beth yn union yw olew milltiroedd uchel?
Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae'r math hwn o olew modur yn cael ei lunio i fynd i'r afael â'r problemau penodol y mae cerbydau milltiroedd uchel yn eu hwynebu, neu'r rheini sydd â mwy na 75,000 milltir. Gall helpu i leihau'r defnydd o olew, mwg ac allyriadau o beiriannau hŷn. Mae olew milltiroedd uchel hefyd yn gweithio i leihau gollyngiadau a llif olew.

Er y gallech ddefnyddio olew milltiroedd uchel mewn car iau heb ei niweidio, nid yw'r materion y mae olew milltiroedd uchel yn mynd i'r afael â nhw fel arfer yn ymddangos mewn cerbydau â llai na 75,000 milltir.

Sut mae olew milltiroedd uchel yn gweithio?
Mae olew milltiroedd uchel yn gweithio fel amlfitamin pwerus, gan adfer rhannau injan sydd wedi treulio ac atal traul pellach.

Wrth i'r cyflyrwyr morloi o fewn olew milltiroedd uchel ehangu ac adnewyddu morloi, mae llai o olew yn llifo allan o'ch injan. Mae hyn yn arwain at lai o ddefnydd o olew, sy'n golygu llai o newidiadau olew a llai o broblemau injan i lawr y ffordd.

Mae olewau milltiroedd uchel hefyd yn cynnwys gwrthocsidyddion, glanedyddion ac ychwanegion amrywiol i leihau traul a ffrithiant - pob peth sy'n fanteisiol i beiriannau y tu hwnt i'w cysefin. Mae'r cynhwysion hyn yn glanhau'r budreddi a'r slwtsh sy'n cronni'n naturiol dros amser, gan leihau ffrithiant ar yr un pryd fel bod eich injan yn puro fel cath fach.

Pwy sydd angen olew milltiroedd uchel?
Fel rheol, gall ceir sydd â mwy na 75,000 ar eu odomedr elwa o olew milltiroedd uchel. Gall cerbydau hŷn sydd â llai o filltiroedd elwa hefyd, oherwydd gall morloi injan erydu dros amser waeth beth fo'u milltiroedd. Mae morloi diraddiedig yn golygu olew yn gollwng, ac mae olew sy'n gollwng yn golygu nad yw'ch injan yn gweithio ar ei orau.

Efallai yr hoffech chi newid i olew milltiroedd uchel:

§ Rydych chi'n dychwelyd eich car allan o'r garej ac yn dod o hyd i staeniau olew ar y ddaear lle roedd eich car wedi'i barcio. Gallai diferion olew nodi bod rhannau'r injan yn llacio.

§ Rydych chi'n edrych o dan y cwfl ac yn sylwi ar streipiau olew ar rannau isaf yr injan.

§ Mae'ch injan yn swnio'n uwch na'r arfer. Efallai y bydd sŵn ratlo yn arwydd y gallai eich injan elwa o olew modur dwysach, hy olew milltiroedd uchel.

Os ydych chi wedi ymrwymo i warchod eich cerbyd yn y tymor hir, cadwch at wasanaethau cynnal a chadw ataliol a drefnwyd yn rheolaidd, yn enwedig newidiadau olew gydag olew milltiroedd uchel.

Sut mae fy injan yn elwa o olew milltiroedd uchel?
Mae olew milltiroedd uchel yn mynd i'r afael â gwendidau penodol yn eich injan sy'n gysylltiedig â henaint. Mae fel eli iachâd ar gyfer rhannau injan sydd wedi'u gorddefnyddio.

§ Llai o ddefnydd o olew: Mae cerbydau milltiroedd uchel yn tueddu i ollwng a llosgi mwy o olew na cheir iau oherwydd morloi injan diraddiedig. Mae olew milltiroedd uchel yn adnewyddu morloi diraddiedig, sy'n arwain at lai o ddefnydd o olew a llosgi.

§ Llai o slwtsh injan: Mae peiriannau hŷn yn tueddu i gronni slwtsh a adewir gan olewau modur eraill. Mae olew milltiroedd uchel yn torri i fyny ac yn hydoddi slwtsh gweddilliol.

§ Amddiffyn rhag difrod: Mae cerbydau milltiroedd uchel yn tueddu i ddioddef traul mwy cyffredinol na cheir iau. Mae'r ychwanegion mewn olew milltiroedd uchel yn cadw ac yn amddiffyn eich injan gyfan.

Rwy'n barod am fy newid olew milltiroedd uchel!
Waeth faint (neu gyn lleied) o filltiroedd sydd gennych ar eich cerbyd, mae newidiadau olew a drefnir yn rheolaidd yn hanfodol ar gyfer cadw'ch car yn rhedeg yn fwy newydd, yn hirach. Pan ewch i mewn am eich newid olew nesaf mewn Fire Auto Complete Care Care gerllaw, gofynnwch i'ch technegydd am newid olew milltiroedd uchel, yn enwedig os ydych chi wedi arsylwi staeniau olew yn eich dreif neu wedi clywed injan yn rhuthro. Gallai newid olew milltiroedd uchel helpu'ch car i daro ei garreg filltir fawr nesaf!


Amser post: Ebrill-20-2021